Pravidla soutěže - Centrum Stromovka
Menu
Centrum Stromovka > Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

„Soutěž o hlavní výhru dárkové poukazy na víkendový pobyt od Amazing Places v celkové hodnotě 60.000,- Kč vč DPH a vedlejší výhru nákupní poukazy Centra Stromovka v celkové hodnotě 30.000,- Kč vč DPH “ (dále jen „Soutěž“).

1. ORGANIZÁTOR: Holešovický Trojúhelník a.s., IČO 27698327, se sídlem Veletržní 1623/24, Holešovice, Praha 7, 170 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 12151 (dále jen „Pořadatel“).

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE:

Tato pravidla tvoří právní rámec Soutěže a společně s dalšími klíčovými informacemi jsou dostupné na webových stránkách www.centrumstromovka.cz.

Soutěž probíhá především na soutěžních webových stránkách www.centrumstromovka.cz a na soutěžním emailu soutez@centrumstromovka.cz.

Soutěž má charakter spotřebitelské soutěže a řídí se zejména těmito pravidly, ust. § 2881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Pořadatel explicitně uvádí, že Soutěž v žádném případě nevyžaduje pouze zručnost nebo tělesné cvičení.

Pořadatel předně uvádí, že s přihlédnutím k bezprecedentní situaci související s onemocněním COVID-19 na území České republiky si vyhrazuje právo dle svého uvážení kdykoliv a bez náhrady Soutěž ukončit, pozměnit, prodloužit či aktualizovat tato pravidla, a to zejména, nikoliv však výhradně z důvodů, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví lidí či z jakýchkoliv jiných důvodů. V případě změny těchto pravidel má každý Soutěžící právo ze Soutěže odstoupit. Soutěžící jsou povinni průběžně sledovat aktuální verzi těchto pravidel na internetových stránkách www.centrumstromovka.cz, kde bude případně zveřejněna jakákoliv jejich změna.

3. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ:

Soutěž se koná v době od 17. května 2021 do 27. června 2021 v šesti soutěžních kolech o: výhru hlavní – dárkový poukaz na víkendový pobyt v jednorázově hodnotě 10.000,- Kč vč DPH a pět výher vedlejších – nákupní poukaz Centra Stromovka v hodnotě 1.000,- Kč vč DPH.

Vylosování soutěžních kol hlavní výhry:

24. 5. 2021

31. 5. 2021

7. 6. 2021

14. 6. 2021

21. 6. 2021

28. 6. 2021

Vylosování soutěžních kol vedlejší výhry:

24. 5. 2021

31. 5. 2021

7. 6. 2021

14. 6. 2021

21. 6. 2021

28. 6. 2021

4. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem Soutěže mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, jejichž rozumová a volní vyspělost je dostatečná k pochopení obsahu těchto pravidel, jejich řádnému dodržování, jakož i k dodržování obecně závazných právních předpisů České republiky a které mají doručovací adresu v České republice (dále jen „Soutěžící“).

5. VSTUP DO SOUTĚŽE:

Soutěžícím se osoba stává zařazením do databáze Soutěže spravované Pořadatelem (dále jen „Databáze Soutěžících“). Soutěž je připravena pro předem neomezený počet Soutěžících.

Z účasti ze Soutěže jsou vyloučeny všechny fyzické osoby, kterou jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k Pořadateli. Vyloučeny z účasti v Soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě ve smyslu ust. § 22 OZ, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé či partneři těchto osob, a dále osoby, které jsou blízkými přáteli osob uvedených v předchozí větě.

Soutěžící se do Soutěže zapojí tak, že v době trvání Soutěže provede oba následující 2 kroky:

 1. V období 17. 5. 2021 – 27. 6. 2021 nakoupí v obchodním Centru Stromovka v jeden den ve třech prodejnách v minimální výši celkového součtu účtenek 600,- Kč vč DPH. Nákup se nevztahuje na prodejnu potravin Lidl.
 2. Fotografii či kopii účtenek z tohoto dne, své jméno a příjmení, zašle v jednom emailu na adresu: soutez@centrumstromovka.cz.,

Řádným splněním podmínek uvedených bod bodem 5 těchto pravidel a absencí skutečností podle těchto pravidel, které by vylučovaly možnost této osoby účastnit se v Soutěži, bude Soutěžící zařazen do Databáze Soutěžitelů a stává se Soutěžícím se všemi právy a povinnostmi vyplývajících z těchto pravidel.

Soutěžící se odesláním e-mailu dle bodu 5 těchto pravidel zařazuje do Databáze Soutěžitelů a dostává se tak do slosování o hodnotné ceny.

Soutěž je spotřebitelskou soutěží a hrou dle ust. § 2881 OZ určenou výhradně pro fyzické osoby a je zakázáno používání jakýchkoliv robotů či automatizovaných systémů pro registraci do Soutěže. Pořadatel Soutěže má při podezření na použití robotů či jiných automatizovaných systémů právo vyřadit ze Soutěže ty Soutěžící, kteří tyto systémy mohli použít, resp. k jejich registraci nepřihlížet.

6. PRŮBĚH SOUTĚŽE A URČENÍ VÝHERCŮ:

Smyslem a cílem Soutěže je po dobu trvání Soutěže náhodně vylosovat výherce z Databáze Soutěžících, a to vždy každé pondělí. Losování provede Pořadatel Soutěže.

Opakovaná účast ve více kolech či vícenásobná účast v jednom kole jsou možné, ale vždy s novou registrací (tj. i s novým zasláním emailu s dalšími fotografiemi či kopiemi účtenkami – nákupní účtenky se nesmí opakovat).

Soutěžící se v průběhu Soutěže zavazují dodržovat následující povinnosti a svou registrací do Soutěže berou na vědomí, že:

 1. Každý se Soutěžících má povinnost si detailně prostudovat tato pravidla Soutěže a seznámit se se všemi písemnostmi, které s těmito pravidly souvisí.
 2. V průběhu Soutěže jsou Soutěžící povinni dodržovat veškeré obecně závazné předpisy a vyhlášky České republiky.
 3. Registrací do Soutěže Soutěžící dávají Pořadateli dobrovolný souhlas samostatným dokumentem uveřejněným na webových stránkách www.centrumstromovka.cz se uvedením jména a příjmení na všech platformách (např. Youtube, Instagram, Facebook atd.) a ve všech médiích a použití v rámci prodeje marketingových produktů a jakéhokoliv zboží, služeb atd. a k zabezpečení průběhu Soutěže. Soutěžící je povinen se na žádost Pořadatele účastnit oficiálního předání výhry na určeném místě a učinit veškerá právní jednání s tím související (např. v souvislosti s medializací nebo daňovými aspekty).
 4. Soutěžící jsou povinni v průběhu trvání Soutěže dbát pokynů Pořadatele a jednat v souladu s nimi.
 5. Každý ze Soutěžících bere výslovně na vědomí, že vzhledem k tomu, že Soutěž bude realizována v bezprecedentní době probíhající epidemie onemocnění COVID-19, není vyloučeno, že nenastanou takové právní či faktické okolnosti, které neumožní Pořadateli v Soutěži dále (zejména nikoliv však výhradně s ohledem na ochranu veřejného zdraví) pokračovat. Každý ze Soutěžících explicitně prohlašuje, že si je vědom tohoto rizika a současně s registrací do Soutěže bere v plném rozsahu na vědomí, že Pořadatel může Soutěž kdykoliv ukončit, změnit prodloužit či jednostranně upravit pravidla tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí či z jakéhokoliv jiného důvodu. V případě, že k takové změně pravidel dojde, má Soutěžící právo bez nároku na jakoukoliv náhradu ze Soutěže odstoupit, a to zasláním e-mailu na adresu info@centrumstromovka.cz.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu Soutěže změnit pravidla či Soutěž předčasně a bez náhrady ukončit. Soutěžící budou v průběhu Soutěže pravidla průběžně kontrolovat na webových stránkách www.centrumstromovka.cz a vždy se budou řídit jejich aktuálním znění.

V případě porušení jakékoliv povinnosti obsažené v bodě6 těchto pravidel a případně jakékoliv další povinnosti obsažené na jiném místě v pravidlech Soutěže ze strany Soutěžícího či v případě, že Soutěžící jedná v rozporu se smyslem a obsahem pravidel Soutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže každého Soutěžícího, který některou z těchto povinností poruší (či jedná v rozporu se smyslem a obsahem těchto povinností), a případně danému Soutěžícímu odejmout nárok na předání výhry, a to i zpětně, pokud se porušení takové povinnosti či jednání v rozporu s jejich smyslem a účelem prokáže po skončení Soutěže. V případě, že již došlo k předání výhry, zavazuje se vyloučený výherce Soutěže výhru na výzvu Pořadatele vrátit Pořadateli. Pokud v této době již výherce Soutěže nebude Výhrou dle těchto pravidel disponovat, vrátí Pořadateli finanční částku odpovídající hodnotě výhry v době jejího předání výherci Soutěže.

Vyloučením ze Soutěže Soutěžící ztrácí práva plynoucí z účasti v Soutěži a právo ucházet se o případnou výhru. Vyloučí-li Pořadatel ze Soutěže výherce Soutěže, není povinen Soutěž opakovat. Pořadatel není povinen Soutěžícího o jeho vyloučení ze Soutěže informovat; učiní tak však na písemnou žádost Soutěžícího zaslanou na adresu sídla Pořadatele.

V případě, že se Soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti v Soutěži či podmínky pro zařazení do Databáze Soutěžících či osoba, která je vyloučena z účasti v Soutěži, je tato osoba vyloučena ze Soutěže automaticky, tj. bez jakéhokoliv rozhodnutí Pořadatele.

Po skončení Soutěže je Pořadatel oprávněn zaslat všem Soutěžícím e-mail, jehož obsahem bude poděkování za účast v Soutěži a dále možnost udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

8. VÝHRY:

Hlavní výhra – 1 vylosovaný Soutěžící v každém soutěžním kole vyhrává dárkový poukaz na víkendový pobyt od rekreačních ubytovacích služeb Amazing Places https://www.amazingplaces.cz/ v hodnotě 10.000,- Kč vč DPH. Ve všech šesti kolech se tedy hraje celkově o 6 dárkových poukazů na rekreační ubytování v celkové hodnotě 60.000, – Kč vč DPH.

Vedlejší výhra – 5 vylosovaných účastníků v každém soutěžním kole vyhrává nákupní poukaz obchodního Centra Stromovka v hodnotě 1.000, – Kč vč DPH. Ve všech šesti kolech se tedy hraje celkově o 30 nákupních poukazů v celkové hodnotě 30.000,- Kč vč DPH.

Každý vítěz bude vyhlášen v den losování, tj. každé pondělí po dobu trvání Soutěže, a to na soutěžních webových stránkách. Zároveň výherce bude také přímo informován (způsobem popsaným v článku 9 pravidel) do pěti pracovních dnů od zveřejnění vítěze na soutěžních webových stránkách.

Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži je zdanitelný příjem a podléhá srážkové dani ve výši 15 %, kterou je povinen uhradit Pořadatel.

9. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Pro oznámení výher budou užity kontakty uvedené Soutěžícími při registraci, tedy jméno, příjmení a e‑mailová adresa.

Na uvedenou e‑mailovou adresu bude zaslán e‑mail se zprávou o výhře. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá Pořadateli.

Obsahem e‑mailu se zprávou o výhře bude také sdělení o zpracování osobních údajů v rozsahu jména a příjmení za účelem jejich zveřejnění na internetových stránkách a sociálních sítích Pořadatele z důvodu transparentnosti Soutěže s poučením, jak postupovat v případě, že s tímto Soutěžící nesouhlasí.

Výherce je povinen poskytnout Pořadateli veškeré údaje nezbytné pro vydání výhry a při předání výhry se prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem, jenž bude obsahovat podobiznu, jméno a příjmení.

Výhry budou předávány po dohodě s výherci osobně na adrese Centrum Stromovka, Veletržní 24, Praha 7 a to nejpozději do 31. 7. 2021. Výherce se přitom musí prokázat účtenkami potvrzujícími, že v Centru Stromovka uskutečnil nákupy, na jejichž základě se přihlásil do Soutěže (v případě, že se výherce do Soutěže zapojil opakovaně, musí předložit všechny odpovídající doklady, tj. i k těm účastem v Soutěži, na jejichž základě se nestal výhercem).

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Účastí v této Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že se jím poskytnuté osobní údajů zpracovávají pro účely realizace této Soutěže dle těchto pravidel (tj. se zpracováním e-mailové adresy a v případě výherce také se zpracováním jména a příjmení) ze strany Pořadatele.

Osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy budou zpracovávány pro účely vedení Soutěže, její organizaci a vyhodnocení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Soutěže dle těchto pravidel a dále 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher.

Osobní údaje výherců budou z důvodu případné kontroly organizace Soutěže ze strany dozorových orgánů archivovány v omezeném rozsahu (e-mailová adresa, jméno a příjmení) po dobu 3 let. Správcem osobních údajů je dle platných právních předpisů Pořadatel.

Soutěžící berou na vědomí, že Pořadatel na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění technického chodu stránek. Cookies lze spravovat nebo zakázat nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Účastí v této Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy budou zpracovávány za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) s tím, že obsahem těchto obchodních sdělení mohou být pouze shodné nebo podobné služby, tj. Soutěž Pořadatele. Soutěžící má právo souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy na adresu info@centrumstromovka.cz.

V případě, že Soutěžící udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, resp. se zasíláním obchodních sdělení, kdy tuto možnost bude mít Soutěžící při doručení e‑mailu po skončení Soutěže, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje po dobu, než bude souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolán.

Právním základem pro zpracování dle předchozího odstavce je souhlas Soutěžícího, který je udělen na dobu trvání uvedeného účelu, tedy na dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu Soutěžícího. Souhlas může Soutěžící kdykoliv odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@centrumstromovka.cz. Soutěžící bere na vědomí, že za účelem plnění shora uvedených účelů bude docházet k segmentaci (profilování), například, nikoliv výlučně s ohledem na předchozí aktivity Soutěžícího u Pořadatele, zjištěné preference.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů. Soutěžící má tato práva:

 1. v případě souhlasu právo souhlas kdykoliv odvolat či omezit;
 2. v případě oprávněného zájmu Pořadatele jako správce osobních údajů má Soutěžící právo proti tomuto zpracování vznést námitku;
 3. Soutěžící má dále právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo podat proti Pořadateli jakožto správci stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být předány dalším subjektům jakožto zpracovatelům osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Těmito subjekty mohou být marketingové společnosti; dodavatelé IT služeb; dodavatelé účetních, daňových či právních služeb, které budou pověřené zpracováním osobních údajů ze strany Pořadatele.

V případě pochybností v souvislosti se zpracováním osobních údajů, dodržováním práv subjektů údajů ze strany Pořadatele, jakožto správcem osobních údajů, se může Soutěžící obrátit na Pořadatele prostřednictvím e-mailové adresy info@centrumstromovka.cz. Na tomto e-mailu může Soutěžící uplatnit svá práva plynoucí z právních předpisů upravující ochranu a zpracování osobních údajů.

11. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní ani jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Při nákupu na účet třetí osoby se lze Soutěže zúčastnit pouze s jejím souhlasem, který bude přílohou e-mailu vedle fotografie či kopie účtenek.

Pořadatel neodpovídá za doručení e-mailových zpráv či výher.

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

V případě, že výherci vzniknou v souvislosti se získáním a/nebo převzetím výhry jakékoliv veřejnoprávní či soukromoprávní povinnosti (zejména, nikoliv však výhradně daňového charakteru), je výherce povinen tyto povinnosti řádně včas splnit a Pořadatel za jejich splnění nenese odpovědnost.

Každý ze Soutěžících je oprávněn kdykoliv svou účast v Soutěži a práva a povinností s tím související ukončit, a to písemným ukončením účasti v Soutěži zaslaným na emailovou adresu Pořadatele info@centrumstromovka.cz, označeného „Ukončení účasti v Soutěži“. Z Ukončení účasti musí zřetelně vyplývat, že si Soutěžící bezpodmínečně přeje ukončit svou účast v Soutěži. Jednou odeslané Ukončení účasti již nelze vzít zpět.

Originál těchto pravidel je uložen v sídle Pořadatele na adrese Veletržní 1623/24, Holešovice, Praha 7, 170 00.